Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


doktorantura doktorantura

DOKTORANTŪRA BIOCHEMIJOS INSTITUTE


VU GMC Biochemijos institute doktorantūros studijos, daktaro disertacijų gynimas bei naujų doktorantų priėmimas vyksta vadovaujantis Vilniaus universiteto Mokslo doktorantūros reglamentu, patvirtintu VU Senato 2017 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. S-2017-10-3 ir 2020 m. spalio 6 d. nutarimo Nr. SPN-53 redakcija.

2020-05-18 LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-739, buvo patvirtinti nauji Mokslo doktorantūros nuostatai.

VU biochemijos mokslo krypties doktorantūros studijas ir mokslinius tyrimus organizuoja biochemijos krypties Doktorantūros komitetas. Komiteto pirmininkė – prof. R. Navakauskienė.

Vilniaus universiteto naujų doktorantų priėmimą vykdo Doktorantūros ir rezidentūros skyrius kartu su atitinkamų mokslo krypčių Doktorantūros komitetais. Priėmimas vyksta einamųjų metų birželio - liepos bei rugsėjo mėnesiais. Nuolatinių doktorantūros studijų trukmė – iki 4 metų. Studijų pradžia – spalio 1 dieną.

Šiuo metu Institute studijuoja 37 doktorantai.

Apgintų daktaro disertacijų sąrašas.