Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


LR įstatymai LR įstatymai

LR Įstatymai


LR Vyriausybės nutarimai mokslo ir studijų klausimais

 • 2017-10-25 Nr. 865 "Valstybės biudžeto lėšų, skiriamų valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms administravimui ir ūkiui bei sudėtingos infrastruktūros objektų priežiūrai, skyrimo tvarkos aprašas "
 • 2017-08-09 Nr. 668 "Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašas"
 • 2017-03-01 Nr. 149 "Norminių studijų krypties arba studijų programų grupės studijų kainų apskaičiavimo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti skyrimo tvarkos aprašas"
 • 2014-04-30 Nr. 411 "Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo"
 • 2012-12-05 Nr. 1494 "Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013-2020 metų plėtros programos patvirtinimo"
 • 2008-11-24 Nr. 1263 "Dėl integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Santara“ plėtros programos patvirtinimo"

Kiti teisiniai dokumentai

Institucijų MTEP vertinimas

  LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 02 d. įsakymu Nr. V-1593 patvirtintas
 • "Duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos rezultatus teikimo kasmetiniam vertinimui tvarkos aprašas"
 • "Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo aprašas"
 • "Palyginamojo ekspertinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo aprašas"
 • "Valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų skirstymo mokslo ir studijų institucijų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, meno veiklai plėtoti tvarkos aprašas"

Sumanioji specializacija

 • LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro ir LR Ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 4-498/V-964 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) prioritetų veiksmų plano patvirtinimo"

Kiti dokumentai

 • Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2023 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-352 "Dėl Mokslo ir studijų institucijų tyrėjų karjeros pakopų privalomų kompetencijų aprašo patvirtinimo"
 • LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. V-160 "Dėl Doktorantūros teisės suteikimo"
 • LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V-93 "Dėl mokslo ir meno krypčių klasifikatorių patvirtinimo"
 • LR Švietimo ir mokslo ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. V-739 "Dėl Mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo"
 • LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. V-2117 „Dėl Atviros prieigos centro valdymo reglamento patvirtinimo"