Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


LR įstatymai LR įstatymai

LR Įstatymai


LR Vyriausybės nutarimai mokslo ir studijų klausimais

 • 2017-10-25 Nr. 865 "Valstybės biudžeto lėšų, skiriamų valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms administravimui ir ūkiui bei sudėtingos infrastruktūros objektų priežiūrai, skyrimo tvarkos aprašas "
 • 2017-08-09 Nr. 668 "Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašas"
 • 2017-03-01 Nr. 149 "Norminių studijų krypties arba studijų programų grupės studijų kainų apskaičiavimo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti skyrimo tvarkos aprašas"
 • 2014-04-30 Nr. 411 "Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo"
 • 2012-12-05 Nr. 1494 "Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013-2020 metų plėtros programos patvirtinimo"
 • 2008-11-24 Nr. 1263 "Dėl integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Santara“ plėtros programos patvirtinimo"

Kiti teisiniai dokumentai

Institucijų MTEP vertinimas

 • LR Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. V-962 "Dėl universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo 2018 metais"
 • LR Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 04 d. įsakymas Nr. V-747 "Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo"
 • LR Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. V-706 "Dėl Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamento patvirtinimo"

Sumanioji specializacija

 • LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro ir LR Ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 4-498/V-964 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) prioritetų veiksmų plano patvirtinimo"

Kiti dokumentai

 • LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. V-160 "Dėl Doktorantūros teisės suteikimo"
 • LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V-93 "Dėl mokslo ir meno krypčių klasifikatorių patvirtinimo"
 • LR Švietimo ir mokslo ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. V-739 "Dėl Mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo"
 • LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. V-2117 „Dėl Atviros prieigos centro valdymo reglamento patvirtinimo"